Regulamin sklepu

§1 Postanowienia Ogólne 
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.bajkartka.pl
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.bajkartka.pl (zwany dalej: Sklep), prowadzony jest przez Ewa Kasperowicz Bajkartka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9671345156, REGON 523546659  
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: 
numer telefonu: 600501604 
adres poczty elektronicznej: bajkartka@gmail.com
https://www.facebook.com/bajkartka

§2 Definicje 
Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sprzedawca – Ewa Kasperowicz, prowadząca działalność pod nazwą Ewa Kasperowicz Bajkartka,  NIP 9671345156 , REGON 523546659.
Sklep  – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.bajkartka.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupu Produktów dostępnych w Sklepie. 
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740), 
Produkt – plik elektroniczny w formacie PDF przeznaczony do samodzielnego druku.
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344)
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, w którym to Kupujący akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. 
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Poprzez Umowę Sprzedaży rozumie się także odpowiednio umowę o dostarczanie treści cyfrowych.
Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287). 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego 
3.1. Ceny wszystkich Produktów w Sklepie są cenami całkowitymi i są wyrażone w złotych polskich.
3.2. Do złożenia zamówienia w Sklepie www.bajkartka.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 
3.3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie www.bajkartka.pl konieczne jest posiadanie:
- urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiającego przeglądanie stron internetowych
- standardowej przeglądarki plików PDF
- aktywnego adresu email.
3.4. Strona Sklepu internetowego www.bajkartka.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
3.5. Sprzedawca używa w Sklepie www.bajkartka.pl kodów rabatowych upoważniających do zakupu Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

§4 Warunki zawierania umowy sprzedaży 
4.1. Zamówienia w Sklepie www.bajkartka.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu. 
4.2. Kupujący podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
4.3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich.
4.4. Sprzedawca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Sprzedawcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
4.5. Dokonywanie Zamówień w www.bajkartka.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 

§5 Sposób płatności
5.1. W Sklepie www.bajkartka.pl Sprzedawca udostępnia następujące formę płatności online:
- płatność kartą
- przedpłata online przelewem bankowym
- BLIK
poprzez zewnętrzny system płatności PayU.

§6 Termin realizacji
6.1. Dostęp do wykupionego Produktu przyznawany jest automatycznie po dokonaniu płatności przez Kupującego po przetworzeniu płatności przez system.
6.2. Pliki PDF dostępne są w panelu klienta, po zalogowaniu na konto, które użytkownik samodzielnie zakładał, dokonując zakupu w sklepie.
6.3. Po zakupie wysyłany jest również automatyczny email z linkiem do pobrania na wskazany w zamówieniu adres mailowy. 
6.4. Zakupione Produkty chronione są prawem autorskim. Kupujący może korzystać z zakupionych materiałów na użytek własny. Zabrania się rozpowszechniania lub wprowadzania zakupionych produktów w Sklepie do obrotu w jakiejkolwiek formie.
6.5. Na życzenie Kupującego Sprzedawca może wystawić Fakturę za zakup. Kupujący zobowiązany jest zgłosić chęć otrzymania faktury przed zakupem i opłaceniem zamówienia wysyłając email na adres bajkartka@gmail.com z danymi do faktury. 

§7 Odstąpienie do umowy 
7.1. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu. Sklep zwróci Kupującemu uiszczoną przez Kupujacego należność. 
7.2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8 Reklamacje 
8.1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną, w szczególności w przypadku, gdy zakupiony plik okaże się uszkodzony. 
8.2. Wszelkie reklamacje powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy. 
8.3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub adres korespondencyjny. 

§9 Dane osobowe 
9.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 
9.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu, dostępnej na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI.

§10 Postanowienia końcowe 
10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni. 
10.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 
10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 
Shopping Cart